Regulamin serwisu

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach seriwsu Mobini.pl

§1

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu Mobini.pl, służacego do przechowywania i udostępniania plików należących do Użytkowników serwisu innym osobom. Serwis prowadzony jest przez Mobini Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie 00-545, przy ul. Marszałkowskiej 58 lok. 54.

§2

Użytkownikiem może być każda osoba fizyczna, która za pośrednictwem serwisu Mobini.pl umieszcza i udostępnia swoje pliki.

§3

Użytkownikowi serwisu Mobini.pl zabrania się:

 1. umieszczania w serwisie Mobini.pl plików, do których Użytkownik nie posiada praw autorskich lub praw do ich publikacji w Internecie,
 2. rozpowszechniania w serwisie Mobini.pl plików przedstawiających sceny egzekucji, ludzkie zwłoki lub inne treści rażąco drastyczne,
 3. rozpowszechniania w serwisie Mobini.pl treści nawołujących do nienawiści na tle etnicznym, rasowym, religijnym lub jakimkolwiek innym,
 4. umieszczania stron, grafik, tekstów, nagrań audio i wideo itp. materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem, a w szczególności pornograficznych, treści o charakterze pornografii z udziałem dzieci, zwierząt, z udziałem przemocy, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz publikacji wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów.

§4

W związku z korzystaniem z serwisu Mobini.pl, każdy Użytkownik zobowiązany jest do:

 1. przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu,
 2. przestrzegania wszelkich przepisów prawa, dobrych obyczajów oraz powszechnie obowiązujących zasad korzystania z sieci Internet,
 3. niewykorzystywania serwisu Mobini.pl lub jakichkolwiek jego usług bezpośrednio lub pośrednio do prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej, handlowej lub zawodowej chyba, że uzyskał na to uprzednią zgodę Usługodawcy,
 4. nieprzesyłania innym Użytkownikom jakichkolwiek Informacji Handlowych, bez uzyskania uprzedniej zgody adresata Informacji Handlowej,
 5. zapoznawania się ze wszystkimi zmianami Regulaminu oraz szczegółowymi regulaminami dotyczącymi poszczególnych Usług, o ile regulaminy takie są stosowane przez Usługodawcę,
 6. nieprowadzenia jakichkolwiek działań zagrażających bezpieczeństwu serwisu Mobini.pl lub systemów komputerowych osób trzecich.

§5

Użytkownik serwisu Mobini.pl ma prawo do współdzielenia swoich plików z innymi Użytkownikami serwisu, poprzez udostępnienie swoich plików w strefie wymiany.

§6

Firma prowadząca serwis Mobini.pl może odmówić publikacji plików, bądź usunąć z serwera bez podania przyczyn pliki, które:

 1. naruszają prawa osób trzecich,
 2. powstały z naruszeniem prawa,
 3. są sprzeczne z obowiązującymi normami obyczajowymi, tj. zawierają pornografię, nawołują do przemocy bądź popełnienia przestępstwa,etc.

§7

Użytkownik nie może rościć żadnych pretensji za udostępnienie plików osobom trzecim np. przez wyszukiwarkę lub strefę wymiany.

§8

Firma prowadząca serwis Mobini.pl nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. naruszenie praw autorskich bądź innych praw użytkowników przez osoby trzecie,
 2. naruszenie przez użytkowników praw autorskich oraz innych praw osób trzecich,
 3. sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z serwisu, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki,
 4. jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego udostępniania bądź niemożności udostępniania jego plików,
 5. skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępowego Użytkownika, niezależnie od przyczyny, która to spowodowała (np. udostępnienie hasła osobie trzeciej przez klienta, złamanie hasła przez osobę trzecią),
 6. udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa,
 7. informacje pobrane z Internetu, ani za skutki ich wykorzystania,
 8. szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej.

§9

Firma prowadząca serwis Mobini.pl zastrzega sobie prawo do:

 1. okresowego wyłączania serwisu bez uprzedniego powiadomienia,
 2. natychmiastowego usunięcia jednego lub wielu plików udostępnianych przez Użytkownika, a także całego konta, bez uprzedzenia, w wypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego regulaminu,
 3. skasowania w sytuacjach wyjątkowych niektórych, lub wszystkich plików, znajdujących się w serwisie,
 4. całkowitego zaprzestania świadczenia usług.

§10

Użytkownik poprzez realizację procesu rejestracji zakończonej założeniem Konta oświadcza, że:

 1. zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu,
 2. zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Polityki Prywatności,
 3. wyraża zgodę na upublicznienie Konta przez Administratora, jak również na zamieszczenie danych (w tym wizerunku) upublicznionych w ramach Konta na stronach Portalu oraz akceptuje fakt, że dostęp do danych osobowych, wizerunku na fotografiach, Awatarach, jak również do innych informacji upublicznionych w ramach Konta może mieć nieograniczony krąg Użytkowników z wyjątkiem następujących danych:
  1. adresu e-mail,
  2. hasła do Konta,
  3. kodów aktywacyjnych lub innego typu poufnych danych dostępowych.
 4. wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez Administratora wszelkich przekazanych podczas rejestracji danych osobowych, w celach realizacji przez Administratora usług dostępnych w ramach Portalu;

§11

Firma prowadząca serwis Mobini.pl zastrzega sobie prawo powierzenia przetwarzania danych osobowych innym podmiotom, w tym podmiotom zlokalizowanym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Jednocześnie Usługodawca zapewni, iż dochowa starań, aby bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych było zagwarantowane na co najmniej takim samym poziomie, jaki obowiązuje na terytorium Unii Europejskiej.

§12

Firma prowadząca serwis Mobini.pl nie używa adresu e-mail ani innych informacji osobistych Użytkowników do wysyłania wiadomości handlowych czy reklamowych bez ich zgody. Administrator może używać adresu e-mail do celów innych niż reklamowe lub administracyjnych (takich jak powiadamianie o istotnych zmianach w Portalu lub obsługa Użytkownika). Na stronie ustawień Konta Użytkownika można wybrać, jak często Administrator wysyła wiadomości e-mail z informacjami o aktualizacjach.

§13

Użytkownik może w każdym momencie usunąć swoje Konto Użytkownika. W celu usunięcia swojego konta, Użytkownik musi skorzystać z funkcji usuwania konta w dziale "Ustawienia".

§14

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2010.

§15

Usługodawca uprawniony jest do dokonania zmiany postanowień Regulaminu w całości lub w części, w każdym czasie, bez konieczności podawania uzasadnienia wprowadzonych zmian. Usługodawca poinformuje o dokonaniu zmiany Regulaminu na stronach serwisu Mobini.pl. W przypadku, nie wyrażenie zgody na zmianę Regulaminu, Użytkownik powinien usunąć Konto Użytkownika w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Nie usunięcie przez Użytkownika Zarejestrowanego Konta Użytkownika, w powyżej wskazanym terminie, oznacza wyrażenie zgody na zmianę Regulaminu.

Copyright © 2011 Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.